ACTIVITATS

Assemblea General Ordinària de Sòcies i Socis
Societat Catalana de Pediatria
Dimecres, 3 de juliol de 2024 | 16:00
Dimecres, 3 de juliol de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Assemblea General Ordinària de Socis > Virtual -
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de socis del 22 de juny de 2023.
2. Informe de Secretaria 2023-2024.
3. Informe de Tresoreria. Exercici 2023.
4. Informe de Vicepresidències.
5. Informe de Presidència.
6. Aprovació nova Vegueria d’Alt Pirineu i Aran.
7. Aprovació nou reglament de règim intern de la Secció d'Atenció Primària.
8. Torn obert de paraules