Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

Suport de la Societat Catalana de Pediatria

La SCP és una societat científica que té per objectiu, entre d’altres, portar a terme, en l’àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.
En aquest sentit, les iniciatives dels socis en l’organització d’activitats científiques poden gaudir del suport de la nostra societat.

Normes del suport.

 • L’objectiu del suport es limita a acreditar el valor científic de l’activitat.
 • El suport a un curs o activitat no suposa per qui la realitza cap capacitació o titulació
 • La Societat negarà el suport a reunions o publicacions que comportin qualsevol tipus de promoció comercial.
 • El suport no suposa sufragar les despeses corresponents al desenvolupament de l’activitat
 • El suport ha de ser sol·licitat per a cada activitat i no pressuposa la seva concessió per a edicions posteriors.
 • La sol·licitud del suport s’enviarà a la secretaria de la SCP almenys 2 mesos abans del seu inici exclusivament via electrònica
 • La sol·licitud de suport la realitzaran els responsables científics de l’activitat que preferentment han de ser membres de la SCP.
 • A la sol·licitud constarà:
  1. Nom activitat
  2. Objectius
  3. Nom/s del/s responsables
  4. Lloc i data i hora de celebració
  5. Públic a qui va adreçat
  6. Programa
  7. Professors: (nom, filiació) i títol de les seves participacions
  8. Quota inscripció si s’escau
  9. Secretaria
 • La Junta Directiva de la Societat Catalana nomenarà una Comissió que valorarà les sol·licituds, Estarà integrada pel vicepresident de l’àrea científica, el secretari i el vocal de formació i docència.
 • Es respondrà per escrit l’acceptació plena, l’acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. En aquests dos últims casos s’indicaran les causes de la decisió.
 • La Comissió informarà puntualment a la Junta Directiva de les sol·licituds acceptades o denegades.
 • En cas d’aprovació en el programa o publicació es farà constar el logo i el lema: “amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria” i caldrà incloure a peu de pàgina la frase: “les opinions expressades pels autors no reflecteixen la posició oficial de la Societat Catalana de Pediatria”
 • Caldrà fer arribar a la secretaria de la SCP un exemplar del programa definitiu de l’activitat o qualsevol altre tipus de publicació generada per l’activitat