Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

Estatuts de la Societat

Organs de Gestió: Estatuts

    Capítol I:      Objecte, Domicili i Àmbit
    Capítol II:     Socis i membres adherits
    Capítol III:    Administració i Govern
            Secció 1:   De l'assamblea
            Secció 2:   De la junta directiva
            Secció 3:   De la comissió delegada
            Secció 4:   Del comitè permanent
            Secció 5:   De la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies
    Capítol IV:    De l'organització de la vida associativa
    Capítol V:     Règim Financer
    Capítol VI:    Modificació d'Estatuts i Dissolució
    Capítol VII:    Vinculacions amb terceres entitats
                           Disposició Transitòria

Preàmbul

La Societat Catalana de Pediatria, fundada l’any 1926, agrupa la majoria de pediatres i cirurgians pediàtrics de Catalunya.

Es tracta d’una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col•lectiu, que té com a objectiu primordial fomentar activitats de gestió del coneixement, posant l’accent en la docència, la investigació i la formació continuada dels pediatres. Alhora, té cura de la formació i el reciclatge professional, i vetlla per la millora de les condicions de salut integral i social de la infantesa i l’adolescència.

El 1931, la Societat Catalana de Pediatria va ser la primera societat que aprovà la seva vinculació a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya –l’actual Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears–, tot mantenint plenament la personalitat i la completa llibertat d’acció, condicions que l’Acadèmia va acceptar el mateix any.

Per la seva banda, la Societat Catalana de Pediatria vehicula la participació dels seus membres a l’Asociación Española de Pediatría d’acord amb el règim de vinculació que hi manté.


CAPÍTOL I. OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1. Denominació, durada, domicili

 1. La Societat Catalana de Pediatria és una associació mèdica de caràcter científic i professional, de persones físiques, de caràcter civil i voluntari, sense finalitat lucrativa, de durada indefinida, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, carrer Major de Can Caralleu,1-7.
 2. La Societat Catalana de Pediatria està adherida a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 3. La SCP té un acord de relació amb l'AEP, com a entitat territorial d'aquesta a Catalunya, sens perjudici de les plenes personalitat jurídica i capacitat d'obrar de la SCP en el seu àmbit territorial.
 4. Es regeix pels Estatuts presents, i en el que no estigui previst, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació.


Article 2. Personalitat jurídica

La Societat, que està inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 414, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar.


Article 3. Objecte

L’objecte d’aquesta Societat és:

 1. Protegir i fomentar el progrés científic de la pediatria com a àrea de coneixement i àmbit professional propis, fomentar-ne el desenvolupament en els aspectes assistencials, preventius, curatius i rehabilitadors i en els docents i d’investigació, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.
 2. Vetllar per les condicions de la salut integral i qualitat de vida, en els aspectes físics, psíquics i socials, de la infantesa i l’adolescència.
 3. Constituir un fòrum per al coneixement mutu, l’entesa i les bones relacions entre els socis i entre aquests i altres professionals.
 4. Ser un ens assessor i de referència per a l’Administració, les institucions i altres organismes oficials i la societat civil, pel que fa a l’atenció a la salut dels infants i adolescents.
 5. Organitzar les reunions, congressos, jornades i altres activitats científiques de la Societat.
 6. Recollir els problemes i les inquietuds relacionats amb l’exercici de la pediatria i representar els interessos dels seus socis davant dels organismes de les administracions públiques sanitàries i docents i d’altres entitats.
 7. Qualsevol altre objecte complementari als abans esmentats.


Article 4. Àmbit

L’àmbit d’acció de la Societat és Catalunya, no obstant això, podrà estendre la seva actuació sense límits i establir relacions amb totes les societats científiques i culturals que cregui convenient, de dins i fora del seu àmbit territorial.CAPÍTOL II. SOCIS i MEMBRES ADHERITS

Article 5. Tipus de socis

 1. 5.1 La Societat està formada per:
  • Socis numeraris
  • Socis d’honor
 2. 5.2. Seran socis numeraris:
  • Els especialistes en pediatria (pediatres o cirurgians pediàtrics) i els metges residents de pediatria o cirurgia pediàtrica oficialment integrats al Programa de Formació Sanitària Especialitzada, amb domicili o exercici professional en l’àmbit de la Societat;
  • Els especialistes en pediatria (pediatres o cirurgians pediàtrics) que tot i tenir la residència habitual i exercir fora de Catalunya, siguin mereixedors de tal distinció per la seva col•laboració amb la Societat;

 3. Per adquirir la condició de soci caldrà fer una sol•licitud d’admissió, que ha de ser reconeguda i acceptada per la Junta Directiva, amb l’excepció lògica del supòsit previst a la disposició transitòria.

 4. 5.3. Seran socis d’honor:
  • Les personalitats de prestigi reconegut, qualsevol que sigui la seva nacionalitat i la seva activitat professional, que tinguin uns mereixements que els facin creditors de tal distinció. En el cas que aquesta distinció recaigui en alguna persona que ja sigui soci numerari, mantindrà aquesta categoria amb tots els seus drets.
  • Els socis numeraris que siguin creditors d’aquesta distinció per la seva provada dedicació a la Societat.

 5. Aquesta és la màxima categoria que pot atorgar la Societat, i els candidats seran nomenats per la Junta Directiva.


Article 6. Membres adherits

Seran membres adherits els professionals de les ciències de la salut o altres camps professionals propers que es facin creditors d’aquesta distinció i que no reuneixin les condicions per ser socis numeraris. Seran nomenats per la Junta Directiva, prèvia sol•licitud d’admissió i la presentació d’un currículum que justifiqui la petició.


Article 7. Drets dels socis

 1. 7.1. Tots els socis, sense distinció de categories, tenen dret a:
  1. Gaudir dels serveis de la Societat.
  2. Assistir a tots els actes que s’hi celebrin, d’acord amb les condicions establertes per la Societat en cada cas.
  3. Presentar els seus treballs científics i intervenir en els debats que se suscitin després de cada comunicació
  4. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  5. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  6. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas
  7. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Societat, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
  8. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Societat i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  9. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Societat.
  10. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries
  11. Rebre informació sobre les activitats de la Societat
  12. Formar part dels grups de treball i de les seccions
  13. Posseir un exemplar dels Estatuts
  14. Consultar els llibres de la Societat
  15. Accedir a l’àrea restringida de la web

 2. 7.2. Els membres adherits tenen dret a:
  1. Gaudir dels serveis de la Societat.
  2. Assistir a tots els actes que s’hi celebrin, d’acord amb les condicions establertes per la Societat en cada cas.
  3. Presentar els seus treballs científics i intervenir en els debats que se suscitin després de cada comunicació
  4. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Societat i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  6. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Societat.
  7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
  8. Rebre informació sobre les activitats de la societat.
  9. Formar part dels grups de treball i de les seccions.
  10. Posseir un exemplar dels Estatuts.
  11. Consultar els llibres de la Societat
  12. Accedir a l’àrea restringida de la web.


Article 8. Deures dels socis i dels membres adherits

 1. Observar els Estatuts i Reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’òrgan de govern de l’entitat.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’entitat i, en la mesura de les seves possibilitats, participar de manera activa per assolir-los.
 3. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’entitat amb el pagament de les aportacions econòmiques que en cada cas l’Assemblea aprovi.
 4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.


Article 9. Baixa dels socis i dels membres adherits

Els socis i els membres adherits causaran baixa de la Societat per alguna de les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària. El membre que voluntàriament vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit a la Junta Directiva, amb un mes d’anticipació, i se li concedirà la baixa a la primera sessió que celebri l’esmentada Junta; la resolució que prengui li serà comunicada per ofici, tot això sense perjudici d’abonar les aportacions de què fos deutor.
 2. Per manca de pagament durant un any per causa injustificada.
 3. Per acord d’expulsió adoptat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea i motivat per l’incompliment de les obligacions estatutàries o per actes contraris a l’objecte de la Societat.


Article 10. Procediment sancionador i d’expulsió

Quan la manera de procedir d’un membre sigui contrària als objectius de la Societat, infringeixi els Estatuts o els acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, aquesta podrà sancionar-lo o excloure’l. La imposició de sancions serà facultat de la Junta Directiva i haurà d’estar precedida per l’audiència de l’interessat. Contra aquest acord, que sempre serà motivat, es podrà formular recurs davant l’Assemblea General.CAPÍTOL III. ADMINISTRACIÓ I GOVERN

Article 11

Els òrgans responsables de l’administració i el govern de la Societat són els següents:

 • L’Assemblea General
 • La Junta Directiva
 • La Comissió Delegada
 • El Comitè Permanent
 • La PresidènciaSECCIÓ 1. DE L’ASSEMBLEA

Article 12

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Societat, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Les assemblees generals seran ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea Ordinària es reunirà un cop l’any, al final del curs acadèmic.
 3. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient i ho ha de fer quan ho sol•liciti el 10% dels socis; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc en el termini de 30 dies a comptar des de la sol•licitud.
 4. En tot cas, caldrà convocar una Assemblea General Extraordinària per modificar els Estatuts, canviar el nom de l’entitat, efectuar un trasllat de domicili i dissoldre la Societat.


Article 13

 1. L’Assemblea és convocada per la Presidència mitjançant una comunicació que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o adreça de correu electrònic que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir la Societat.
 3. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 4. El 10% dels socis poden sol•licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i membres adherits a la seu social.


Article 14

 1. En les reunions de l’Assembla General, correspon un vot a cada soci. Els socis que no puguin assistir personalment a la reunió podran delegar el seu vot a un altre soci; aquesta delegació serà atorgada per escrit i serà lliurada a la Secretaria de l’Assemblea abans de que aquesta comenci. A l’escrit ha de constar la identificació i la signatura del soci que delega el vot i la identificació del soci que rep la delegació. Cap soci pot ostentar més de tres delegacions en una mateixa reunió.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de la Societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, i sobre la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria de 2/3 dels socis presents o representats.
 4. Els acords adoptats per l’Assemblea són executius des del moment en què s’adopten.


Article 15

A les assemblees sempre hi seran convocats els membres adherits, els quals tenen dret a participar-hi amb veu, però sense vot. Per aquest motiu, el quòrum i les majories es computaran tenint en compte exclusivament els socis, de la mateixa manera que serà exclusivament dret dels socis la petició, en nombre suficient, de celebració d’Assemblea extraordinària o la demanda d’inserció de punts a l’ordre del dia.


Article 16

Les actes de les sessions de les assemblees generals han d’incloure la data i el lloc de la reunió, l’ordre del dia, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i les majories amb què s’han adoptat. L’acta serà signada per la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència.


Article 17

L’Assemblea és sobirana, de manera que la resta d’òrgans de govern s’hauran de subordinar a les decisions que s’hi prenguin, i complir-les amb exactitud, promptitud i interès. Així, tots els socis i membres adherits s’hauran de sotmetre als dictats de l’Assemblea en tot allò que concerneix les activitats de la Societat.SECCIÓ 2. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 18

La Junta Directiva estarà composta per:

 1. La Presidència
 2. La Vicepresidència de l’àrea científica.
 3. La Vicepresidència de l’àrea professional.
 4. La Vicepresidència de l’àrea econòmica.
 5. La Secretaria
 6. Sis vocalies sectorials.
 7. Tantes vocalies de vegueries com aprovi l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, que detindran la representació territorial
 8. Una vocalia en representació dels metges residents de pediatria i cirurgia pediàtrica.
 9. Un vocal en representació de cada secció que sigui creada dins la Societat d’acord amb l’article 35 d’aquests Estatuts

Els càrrecs de la Presidència i les tres vicepresidències seran ocupats de manera indistinta per, com a mínim, un pediatre d’atenció primària, un cirurgià pediàtric i un pediatre d’hospital.

Així mateix, la Junta Directiva podrà en cada moment assignar a les vocalies sectorials funcions de coordinació d’àmbits de treball concrets dins la Societat.


Article 19

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al trimestre durant el curs acadèmic, i tantes vegades com ho cregui oportú la Presidència o la cinquena part dels seus membres.


Article 20

Les convocatòries de la Junta Directiva es faran amb 6 dies d’antelació per mitjà de la Secretaria, per correu ordinari o electrònic. S’hi incorporarà l’Ordre del dia.


Article 21

La Junta Directiva s’entendrà constituïda, pel que fa a la validesa dels acords, quan hi assisteixin com a mínim la meitat més un dels components. Els acords es prendran en els supòsits ordinaris per majoria de vots presents, i el vot de la Presidència serà de qualitat i dirimirà els empats.

Les actes de les sessions s’aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent. Els acords que prengui són executius des del moment en què s’adopten.

Són facultats de la Junta Directiva que en cap cas seran delegables: la formulació de comptes i els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.


Article 22

 1. Els membres de la Junta Directiva han de ser escollits, en reunió de l’Assemblea General, per votació de tots els socis que estiguin en situació d’exercir els seus drets socials, excepte els casos següents:
  1. Les vocalies representants de les seccions de la Societat, que seran ocupades per les Presidències de les seccions per raó del seu càrrec.
  2. Les vocalies de vegueries, que seran nomenades a proposta del col•lectiu de socis de cada vegueria, que haurà de trametre la proposta –per mitjà del Vocal de vegueria que finalitzi el mandat– a la Secretaria de la Societat amb una setmana d’antelació a la celebració de l’Assemblea; el vocal proposat haurà de tenir el domicili professional a la vegueria de referència
  3. La vocalia en representació dels metges residents de pediatria i cirurgia pediàtrica, que serà nomenada a proposta del col•lectiu, que haurà de trametre la proposta – per mitjà de la vocalia que finalitzi el mandat– a la Secretaria de la Societat amb una setmana d’antelació a la celebració de l’Assemblea
 2. Quan les eleccions corresponguin al bloc presidencial, segons l’article següent (és a dir, quan correspongui elegir la Presidència i les tres vicepresidències), caldrà presentar una candidatura conjunta i tancada amb assignació a cada candidat del càrrec que pretén ocupar. Amb la finalitat d’aconseguir la representativitat més àmplia possible, no podran coincidir en una mateixa candidatura presidencial més de dos membres del mateix centre de treball. Per a la resta de càrrecs de la Junta Directiva es poden presentar candidatures individuals.
 3. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar el seu programa d’actuació als socis abans de la data de l’elecció, i també durant la mateixa reunió. La Junta Directiva, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als socis, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin raonables.
 4. La Junta Directiva, si s’hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat designats els seus membres, pot cobrir les vacants fins a l’elecció de nous càrrecs. En aquest cas, si el temps que resta de mandat és inferior al 50% el nomenat per cobrir la vacant es podrà presentar a la reelecció.


Article 23

Els càrrecs tindran una durada de quatre anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva per al mateix càrrec. Aquest termini de durada no s’aplicarà a la vocalia en representació dels metges residents de pediatria i cirurgia pediàtrica, atès que aquest cessarà en el càrrec i haurà de ser reelegit, quan deixi de detenir la condició de metge resident. Així mateix, el termini de quatre anys tampoc no regirà per als vocals en representació de cada una de les seccions de la Societat, els quals cessaran en el càrrec quan deixin de detenir la Presidència de secció.

La renovació es farà en dos blocs:

 • Un primer bloc correspon al cessament de la Presidència, les tres vicepresidències, la vocalia sectorial 1, i la meitat de les vocalies de vegueries;
 • Un segon bloc, dos anys després de l’anterior, correspon al cessament de la Secretaria, les vocalies sectorials de la 2 a la 6, i l’altra meitat de les vocalies de vegueries

Els membres de la Junta Directiva cessen en el càrrec per les causes següents:

 • Mort o declaració d’absència
 • Incapacitat o inhabilitació
 • Venciment del càrrec
 • Renúncia notificada a la Junta Directiva
 • Separació acordada per l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatus


Article 24

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i no retribuïts, si bé tenen dret a la bestreta o el reemborsament de les despeses degudament justificades i a la rescabalament pels danys produïts per raó d’aquest exercici.


Article 25

La Junta Directiva aprovarà les normatives de funcionament i el programa d’activitats científiques de cada curs acadèmic, ratificarà els directors de les publicacions de la Societat, aprovarà la memòria i l’estat de comptes de cada curs, així com el pressupost per a l’exercici següent que es presentarà a l’Assemblea General.SECCIÓ 3. DE LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 26

La Comissió Delegada estarà constituïda pels membres de la Junta Directiva amb excepció de les vocalies de vegueries i es reunirà, com a mínim, un cop al mes durant el curs acadèmic. Es regirà, pel que fa a la forma de les convocatòries i a la constitució de les reunions, per les mateixes regles establertes per a la Junta Directiva.

La Comissió Delegada serà responsable del funcionament habitual de la Societat, elaborarà les normatives de funcionament, confeccionarà el programa d’activitats científiques i els pressupostos de cada curs, convocarà les reunions anuals i les activitats amb altres societats.SECCIÓ 4. DEL COMITÈ PERMANENT

Article 27

El Comitè Permanent estarà constituït pels membres següents de la Junta Directiva: la Presidència, les vicepresidències i la Secretaria.

El Comitè Permanent tindrà les funcions de seguiment diari de l’execució dels acords de la Junta Directiva.SECCIÓ 5. DE LA PRESIDÈNCIA, LES VICEPRESIDÈNCIES, LA SECRETARIA I LES VOCALIES

Article 28

Les atribucions de la Presidència són:

 • Convocar, per mitjà de la Secretaria General, les assemblees generals, les reunions del Comitè Permanent, la Comissió Delegada i la Junta Directiva, presidir-les i dirigir-ne les discussions.
 • Representar la Societat en totes les relacions exteriors, sempre que no es nomenin comissions especials per a casos determinats.
 • Signar, juntament amb la Secretaria, els diplomes, les actes i la correspondència d’ofici, visar els certificats estesos per la Secretaria i els documents que la Junta cregui necessaris.
 • Dictar resolucions per ell mateix en cas d’extrema urgència, de la qual cosa haurà de donar compte a la Junta Directiva tant aviat com sigui possible.
 • Proposar a la Junta Directiva els candidats a dirigir la revista Pediatria Catalana, el Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria (CIAP), el Comitè de Reanimació Cardiopulmonar Pediàtrica, així com els congressos de la Societat i els projectes docents de caràcter especial
 • Formar part com a vocal nat de la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Junta Directiva de l’Asociación Española de Pediatría


Article 29

En absència, malaltia o impossibilitat de la Presidència, n’assegurarà les funcions la vicepresidència de l’àrea científica; si no pogués ser, la vicepresidència de l’àrea professional, i si tampoc no pogués ser, la vicepresidència de l’àrea econòmica.


Article 30

L’àrea científica estarà sota la responsabilitat de la Vicepresidència de l’àrea científica i tindrà com a àmbit la planificació i la supervisió de les activitats científiques, la formació continuada, la docència i la recerca, tutelant les activitats dels grups de treball, i serà responsable de totes les publicacions de la Societat i d’aquelles en què col•laborin els seus socis i els membres adherits com a membres de la Societat.


Article 31

L’àrea professional estarà sota la responsabilitat de la Vicepresidència de l’àrea professional i tindrà com a àmbit els afers relacionats amb el desenvolupament professional de la pediatria hospitalària i d’atenció primària i de la cirurgia pediàtrica, tant en l’exercici privat com en el públic. Farà el seguiment del moviment dels socis i els membres adherits.


Article 32

L’àrea econòmica estarà sota la responsabilitat de la Vicepresidència de l’àrea econòmica. Tindrà encomanada la planificació de l’activitat econòmica de la Societat, la recaptació i custòdia dels actius, i el pagament dels comptes que hagi aprovat la Junta, a proposta seva. També presentarà trimestralment a la Junta Directiva l’estat de comptes.


Article 33

La Secretaria serà l’encarregada de:

 • Donar compte oportunament a la Presidència de totes les qüestions que hagin de ser tractades en cada sessió.
 • Aixecar acta de les reunions de la Junta i de les assemblees generals ordinàries i extraordinàries.
 • Autoritzar amb la seva firma els acords, els informes, els títols, els nomenaments, els certificats, la correspondència d’ofici i altres documents expedits en nom de la Societat.
 • Portar un registre on constin les comunicacions rebudes i enviades, així com un arxiu general en què es dipositin els documents relatius a la Societat.
 • Estructurar i convocar les sessions, segons la indicació de la Presidència.
 • Redactar, al final de cada curs, una memòria que serà aprovada per la Junta Directiva i presentada a l’Assemblea General Ordinària.
  Aquesta memòria haurà de contenir necessàriament els punts següents:
  1. Ressenya de les activitats de l’entitat, tant des del punt de vista científic com social.
  2. Moviment de socis i membres adherits
  3. Projecte per al futur.
  4. Qualsevol altra qüestió d’interès general
 • Coordinar el funcionament de les tres àrees en què està organitzada la Junta Directiva


Article 34

Els Vocals de vegueries fomentaran les iniciatives oportunes en relació amb la pediatria en qualsevol punt de la seva demarcació, i en donaran compte prèviament a la Junta Directiva, per tal de difondre-les.


CAPÍTOL IV. DE L’ORGANITZACIÓ DE LA VIDA ASSOCIATIVA

Article 35

 1. Seccions. La Societat Catalana de Pediatria podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessàries. La creació i la supressió d’una secció, així com el seu reglament de funcionament, és competència de l’Assemblea General de socis a proposta de la Junta Directiva
 2. Grups de treball. Dins la Societat es podran crear grups de treball, el reconeixement i funcionament dels quals estarà regulat per la reglamentació corresponent. La creació i l’adopció dels reglaments de funcionament d’aquests grups correspon a la Junta Directiva.


CAPÍTOL V. RÈGIM FINANCER

Article 36

Els recursos de la Societat per complir els seus objectius i desenvolupar els seus fins consistiran en les aportacions periòdiques ordinàries dels socis i els membres adherits, en els donatius, les herències, els llegats o les subvencions que rebi públicament i privadament, i en les rendes que puguin produir els seus béns i les activitats que dugui a terme.

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea General que les aportacions dels socis i els membres adherits es portin a terme directament a altres entitats instrumentals i dependents de la Societat, la qual cosa no suposarà la pèrdua del dret de la Societat a reclamar-ne el pagament i a aplicar el règim disciplinari establert en aquests Estatuts als socis i membres adherits que no compleixin l’obligació de pagament.


Article 37

Per modificar l’import de les aportacions periòdiques, així com per imposar aportacions extraordinàries, caldrà l’acord de l’Assemblea General. Tot i així, les aportacions periòdiques ordinàries s’actualitzaran a principis de cada exercici d’acord amb les variacions que experimenti l’índex de preus al consum establert per al territori de Catalunya (IPC); per fer efectiva aquesta actualització anual serà suficient l’acord del Comitè Permanent.


Article 38

Els socis numeraris i els membres adherits, en complir els 70 anys, igual que els socis d’honor, seran designats exempts de pagament conservant tots els drets, sempre que ho sol•licitin per escrit. Si no ho fan, es considerarà que desitgen seguir satisfent les aportacions per col•laborar econòmicament amb la Societat. Tanmateix, algun membre podrà ser eximit de pagament de les aportacions quan, per alguna raó específica, la Junta ho consideri adient.


CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ

Article 39

Els presents Estatuts només podran ser modificats en Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte a sol•licitud d’un nombre de socis igual o superior al 10% o a proposta de la Junta Directiva.


Article 40

La Societat es dissoldrà per les causes que determina la legislació, és a dir:

 1. Per acord de l’Assemblea General
 2. Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir la Societat o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’Assemblea general n’acordi la modificació.
 3. Per la baixa de socis, de manera que quedessin reduïts a menys de tres socis.
 4. Per il•licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de la Societat, declarada per sentència ferma.
 5. Per obertura de la fase de liquidació en el concurs.


Article 41

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Societat, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de la Societat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la Societat, hagi destacat més en la seva activitat a favor del que constitueix l’objecte de la Societat.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora.


CAPÍTOL VII. VINCULACIONS AMB TERCERES ENTITATS

Article 43

La Societat Catalana de Pediatria, per la seva trajectòria històrica i d’acord amb els seus objectius, es troba vinculada de manera singular a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i a l’Asociación Española de Pediatría, tal com és notori i conegut per tots els seus socis.

Tot i així, aquests vincles històrics no comprometen la independència orgànica i organitzativa de la Societat, que en qualsevol cas es regirà per allò que preveuen aquests Estatuts en cas de conflicte d’interpretació entre aquests i els de qualsevol de les dues entitats abans esmentades.

En aquest sentit, tots els casos en què la pertinença dels socis a aquelles terceres entitats, així com la realització de les aportacions econòmiques per al seu sosteniment, es preveu als seus estatuts que s’articulin a través de la pertinença a la Societat Catalana de Pediatria, no suposa que les obligacions pròpies dels socis amb aquelles entitats hagin de ser assumides per la Societat Catalana de Pediatria, que en cap cas respondrà per aquelles.


Disposició Transitòria

Adquiriran la condició de socis numeraris tots aquells que a la data d’entrada en vigor d’aquests Estatuts n’ostentin aquesta condició malgrat no reunir cap de les condicions descrites a l’article 5.2.

Adquiriran, així mateix, la condició de socis d’honor tots aquells que a la data d’entrada en vigor d’aquests Estatuts ostentin la condició de socis de mèrit.

La Dra. M. Eugènia Ortolà, Secretària de la Societat Catalana de Pediatria CERTIFICA, amb el vistiplau del President, el Dr. Vicente Molina que el text contingut a aquests estatuts és el literal que va ser aprovat per l’assemblea General Extraordinària de socis de la SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA celebrada el 8 de març de 2012. La qual cosa certifico a Barcelona el 28 de març de 2012.

Signat                               Vistiplau